Type 922 en 932 Metrisch
HSS-E DIN 371 en DIN 376

Type 923 en 933 Metrisch
HSS-E DIN 371 en DIN 376

Type 2042 en 3042 Metrisch
HSSE-E-PM DIN 371 en DIN 376

Type 2043 en 3043 Metrisch 
HSS-E-PM DIN371 en DIN376

Type 922 Metrisch Fijn
HSS-E DIN 374

Type 923 Metrisch Fijn
HSS-E DIN 374

Type 922 GAS
HSS-E DIN 5156

Type 923 GAS    
HSS-E DIN 5156

Type 922 en 932 BSW
HSS-E DIN 371 en DIN 376

Type 923 en 933 BSW
HSS-E DIN 371 en DIN 376

Type 922 en 932 UNC
HSS-E DIN 371 en DIN 376

Type 923 en 933 UNC
HSS-E DIN 371 en DIN 376

Type 922 en 932 UNF
HSS-E DIN 371 en 376

Type 923 en 933 UNF
HSS-E  DIN 374 en 376

Type 922 Metrisch Fijn Links HSS-E DIN 374

Type 923 Metrisch Fijn Links HSS-E DIN 374

Type 4071 150mm Lang
HSS-E DIN 374